Djelatnosti i proizvodi

Objavljeno: 23.2.2012. u 14:43
Autor: Tomislav Alaber
|

Djelatnosti

Djelatnosti i proizvodi : Djelatnosti

Projektiranje

Ishođenje dozvola

Nadzor gradnje

Etažiranje

Tehničko savjetovanje

Izrada troškovnika

Legalizacija objekata

Projektiranje

Nudimo Vam kompletne usluge projektiranja za vaše stambene, stambeno-poslovne, poslovne, poljoprivredne građevine, industrijske građevine, itd.)

Idejni projekt

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikobano-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi.
Na temelju idejnog projekta izdaje se rješenje o uvjetima građenja (za građevina ispod 400 m2) ili lokacijska dozvola (za građevina iznad 400 m2)

Glavni projekt

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Glavni projekt mora biti izrađen u skladu s idejnim projektom.
Za građevine ispod 400 m2 glavni projekt je obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati na gradilištu, dok se za građevine iznad 400 m2 u skladu s glavnim projektom izdaje potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:
 • arhitektonski projekt
 • projekt konstrukcije
 • projekt elektrotehničkih instalacija
 • projekt strojarskih instalacija
 • projekt vodovoda i kanalizacije
 • projekt zaštite od požara
 • projekt zaštite na radu
 • troškovnik projektiranih radova.

Glavni projekt za građevine na koje se odnosi obveza utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema posebnim propisima, sadrži i tehničko tehnološko rješenje. Ovisno o vrsti građevine glavni projekt sadrži i druge vrste projekata (geodetski projekt, geotehnički projekt, projekt temeljenja, krajobrazni projekt i dr.).

Izvedbeni projekt

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Izvedbeni projekt je za građevine iznad 400 m2 obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati na gradilištu.

Projekt izvedenog stanja

Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.


Ishođenje dozvola

Posredujemo pri ishođenju odgovarajućih aktova.

Dozvole za gradnju

 • Rješenje o uvjetima građenja – dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 (bez obzira koje je namjene) i za objekte za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti čija bruto površina nije veća od 600 m2.
 • Potvrda glavnog projekta – dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m. Za dobivanje potvrde glavnog projekta prethodno se mora ishoditi Lokacijska dozvola.
 • Građevinska dozvola – izdaje se za posebne slučajeve građenja.

Rješenje o uvjetima građenja

Rješenje o uvjetima građenja je dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2.

Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o uvjetima građenja investitor prilaže:

 • tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,
 • dokaz da ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na postojećoj građevini.

Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvolu je potrebno zatražiti za sve građevine, osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m i jednostavne građevine i radove, definirane Zakonom o gradnji.

Lokacijska dozvola se izdaje na osnovu idejnog projekta i preduvjet je za traženje potvrde glavnog projekta.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se:

 • izvod iz katastarskoga plana, odnosno njegova preslika,
 • tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,
 • izjavu projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola,
 • dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Potvrda glavnog projekta

Potvrda glavnog projekta je dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m.

Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje potvrde glavnog projekta prilaže se:

 • tri primjerka glavnog projekta s uvezanom preslikom teksta konačne lokacijske dozvole,
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola projekta potrebna,
 • elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima, te tehnološke, prometne i druge elaborate, ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta,
 • parcelacijski elaborat ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina i uz potvrdu nadležnog upravnog tijela koje je izdalo lokacijsku dozvolu, o usklađenosti s lokacijskim uvjetima za oblik i veličinu nove građevne čestice,
 • dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici, odnosno u obuhvatu zahvata na kojem namjerava graditi, odnosno na postojećoj građevini.

Građevinska dozvola

Izdaje se za posebne slučajeve građenja.


Nadzor gradnje

Pružamo usluge stručnog nadzora nad izgradnjom svih vrsta građevina visokogradnje i niskogradnje u svemu prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji ( NN 76/07), te Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja ako za to ispunjava uvjete građenja prema posebnom zakonu i propisima donesenim na temelju tog zakona.

Dužnost nadzornog inžinjera

U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer dužan je:

 • nadzirati građenje tako da bude u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom, ovim Zakonom i posebnim propisima
 • utvrditi je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine izrađen u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, odnosno lokacijskom dozvolom
 • utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu
 • utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane posebnim zakonom
 • odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe
 • bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama
 • sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine

U provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, nadzorni inženjer dužan je odrediti način na koji će se otkloniti nedostaci odnosno nepravilnosti građenja građevine u slučaju ako:

 • izvođač ne osigura projektnu dokumentaciju na propisani način
 • projektnom dokumentacijom nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta sukladno zahtjevima Zakona o gradnji, propisa donesenih na temelju toga Zakona, posebnih propisa ili glavnog projekta
 • izvođač, odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove ovoga Zakona ne ispunjavaju uvjete propisane posebnim zakonom
 • iskolčenje građevine nije obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu

Stručni nadzor zgrada

Stručni nadzor građenja zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m provodi se samo u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite.

Imenovanje glavnog nadzornog inžinjera

Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke. U tom slučaju investitor ili osoba koju on odredi dužna je imenovati glavnoga nadzornog inženjera.

Odgovornost glavnog nadzornog inžinjera

Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće. Glavni nadzorni inženjer može biti istodobno i nadzorni inženjer za određenu vrstu radova.


Etažiranje

Prema Zakonu o vlasništvu i drugima stvarnim pravima izrađujemo planove posebnih dijelova građevine, etažne elaborate.

Etažiranje je postupak uspostave vlasništva nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad određenom stambenom ili poslovnom jedinicom i njoj pripadajućim zajedničkim dijelovima zgrade. Uspostavljeno vlasništvo može se upisati u zemljišne knjige (uknjižiti kao vlasništvo).

Svakom suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana, poslovnog prostora) pripada udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se stan nalazi. U zgradama koje nisu etažirane, vlasnički udjeli u zgradi nisu do kraja definirani.

Jedini pravni dokaz o vlasništvu nad nekretninom je izvadak iz zemljišnih knjiga (gruntovnice). Stanovi, garaže, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana.

Provođenjem postupka etažiranja, moguće je provesti sljedeće radnje:

 • dobivanje hipotekarnog kredita
 • kupnju, odnosno prodaju nekretnina
 • diobu obiteljskih nekretnina
 • ostavinsku diobu
 • utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

 Postupak etažiranja se može provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi:

 • stanovi
 • poslovni prostori
 • garaže
 • parkirna mjesta kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo)

 Postupak etažiranja se provodi na osnovu etažnog elaborata čiji su sastavni dijelovi:

 • tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
 • tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
 • prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
 • prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
 • grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine
 • prijedlog upisa u zemljišne knjigeTehničko savjetovanje

Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno obavljanja djelatnosti upravljanja projektom gradnje jest da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine.

Konzalting uključuje slijedeće poslove ili samo dio njih:

 • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina,
 • financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana,
 • odabir projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama,
 • ostavinsku diobu
 • povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
 • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine,
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenje, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata,
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.

 

Izrada troškovnika

Troškovnik građevinskih radova je procjena ukupne vrijednosti nekog posla ili grupe poslova u graditeljstvu. Takva procjena se dobije na bazi umnoška količina i jediničnih cijena svakog pojedinog rada (uključivo građevinski materijal i oprema).
Izrađujemo:

 • Troškovnik za izgradnju građevine
 • Troškovnik rekonstrukcije
 • Troškovnik za dovršenje gradnje
 • Troškovnik adaptacije
 • Troškovnik sanacije
 • Troškovnik za banku – (adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, dovršenje izgradnje građevine)-za dobivanje kredita

 

Legalizacija objekta

Legalizacija objekta podrazumijeva ishođenje odgovarajućeg akta (Rješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

U postupku legalizacije bespravno sagrađenih zgrada primjenjuje se novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), koji je stupio na snagu 4.8.2012 godine.

Naš ured sa već postojećim iskustvom u ranijim legalizacijama nudi mogućnost vođenja cjelokupnog postupka legalizacije: od izrade dokumentacije te predaje zahtjeva u ime klijenta, komunikacije sa drugim strukama, komunikacije sa nadležnim referentima, pa sve do ishođenja konačnog Rješenja o izvedenom stanju.

Postupak legalizacije:

1. Utvrđivanje legalnosti građevine

2. Pregled postojeće dokumentacije i utvrđivanje postupka ozakonjenja (legalizacije) građevine

Postupak ozakonjenja (legalizacije) građevine:

Utvrđivanje legalnosti građevine i utvrđivanje postupka za legalizaciju građevine za građevine izgrađene prije 15. veljače 1968. godine.

Utvrđivanje i pribavljanje potrebne dokumentacije za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine prema članku 333. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Utvrđivanje mogućnosti ishođenja Uvjerenja za uporabu i pribavljanje potrebne dokumentacije za građevine izgrađene od 19. lipnja 1991. godine do 01. listopada 2007.

Za ostale građevine za koje nije moguće provesti gore navedene postupke, a sagrađene su do 21. lipnja 2011. godine provodi se postupak prema ZAKONU O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA (NN10/11 i 86/12)

3. Izlazak na teren i izmjera, te izrada dokumentacije: arhitektonske snimke, geodetske snimke te izjava statičara (za iznad 400m²).

4. Predaja zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju u Odjel za graditeljstvo lokalne ili regionalne samouprave

5. Nadležni referent nakon što pregleda projekte, izvrši očevid i provjeru na terenu te ustanovi da objekt odgovara uvjetima za legalizaciju u skladu sa postojećim zakonom, šalje projekte za obračun Naknade za legalizaciju, a naknadno i za obračun komunalnog i vodnog doprinosa.

6. Plaćanje Naknade za legalizacijuili minimalno prve rate

7. Dobivanje Rješenja o izvedenom stanju čiji je sastavni dio tehnička dokumentacija izrađena u postupku legalizacije

Napomene:

Komunalni i vodni doprinos plaćaju se nakon dobivanja Rješenja o izvedenom stanju.

 • Rok za podnošenje zahtjeva 30.lipnja 2013., odnosno 31.prosinca.2012. za objekte sa Rješenjem za rušenje
 • Legalizacijom objekta se ne rješavaju imovinsko pravni odnosi već samo legalnost objekta (kao da je rađen po dozvoli)
 • Za legalizaciju nadogradnje radi se nova dokumentacija za cijeli objekt gdje se prikazuje razlika između legalnog dijela i nadograđenog dijela bez dozvole. Doprinosi i naknada prema državi i lokalnoj samoupravi se naknadno plaćaju samo za nadograđeni dio
 • Kod definiranja kategorije objekta računa se osnovni dio i nadogradnja